Adolf_Eichman_in_Ramle_Prison1961

NAZI WAR CRIMINAL ADOLPH EICHMANN WALKING IN YARD OF HIS CELL IN RAMLE PRISON.

ôåùò äîìçîä äðàöé àãåìó àééëîï îèééì áçöø úàå ááéú äñåäø áøîìä.