Harris, Emily,
William Harris

USA 1976
Kidnap­ping
Symbio­ne­se Libera­ti­on Army (SLA)